Hallo lieve lezer,

De Algemene Verordering Gegevens bescherming is van toepassing. Met name voor ons kleine ondernemers is het ingewikkeld omdat het allemaal enorm groot is opgetuigd.

Kort gezegd komt het erop neer dat iedereen blijft doen wat hij al deed maar dat het nu transparant gemaakt wordt, en dat er meer bewustzijn en zorgvuldigheid gekweekt wordt.

Hieronder tref je mijn Privacy Verklaring aan, maar wat betekent dat formele verhaal nu in gewone mensentaal?

♥ Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar: jouw contactgegevens (zoals naam, (zakelijk) e-mail, (zakelijke) adres, telefoonnummer, evt. geboortedatum) zijn alleen ter inzage voor mij. Ik ben ZZP-er dus er is geen personeel of collega. Op die manier houden we contact en uiteraard ben jij vrij mijn gegevens te bewaren. Dus je gegevens zijn er omdat we op een of andere manier samen werken, leren, of omdat je op de hoogte gehouden wilde worden. Ik zal nooit informatie van jou doorgeven tenzij op jouw verzoek en met jouw toestemming.

♥ Verwerken Persoonsgegevens (wettelijke grondslag)

De reden om die gegevens op te slaan is dat je kiest om iets bij mij te volgen of iets af te nemen of het nu om diensten (therapie, coaching, workshops, training, etc. gaat) of een product.

Als ik een factuur maak, ben ik verplicht daar je naam en adres op te vermelden.

De andere reden is dan ook wettelijke verplichtingen zoals als naar de belastingdienst toe. Ik zal nooit informatie van jou doorgeven tenzij op jouw verzoek en met jouw toestemming, óf omdat een wettelijke verplichting dat verlangt.

♥ Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Mijn telefoon en computer is met wachtwoorden beveiligd. Er is niemand anders die op mijn computer of telefoon werkt. De server waarop mijn website www.vind-balans.nl draait staat veilig in een datacenter met systeembeheerders die er goed voor zorgen.

♥ Bewaartermijnen

Allereerst houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals bewaartermijnen van de Belastingdienst. En verder bewaar ik gegevens zolang we samen werken. Daar kan soms een pauze in zitten, en dat is prima. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat we samen doen.

♥ Jouw recht op je gegevens

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd mailen.

 

 

 

PRIVACYSTATEMENT Vind Balans

Vind Balans is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring d.d. 11 maart 2023.

 

CONTACTGEGEVENS:

Vind Balans

Hegge 29

6365 EA  Schinnen

 

Christel Withoot-Scheffers is eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Vind Balans

Zij is te bereiken via vindbalans@gmail.com of +31622987901

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Vind Balans verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Bedrijfsnaam

– (zakelijke) Adresgegevens

– (zakelijk) Telefoonnummer

– (zakelijk) E-mailadres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Vind Balans verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

– Om goederen, diensten en post bij u af te leveren

– Facturatie en afhandelen van uw betalingen

– Verzenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor gekozen heeft)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Vind Balans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vindbalans@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Vind Balans neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Vind-Balans maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn. U kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Vind Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: tot wederopzegging door de klant omdat de klant besluit wanneer hij/zij de klantrelatie niet verder wenst voort te zetten. Zolang wij een (zakelijke) relatie onderhouden, en verder zover wij dat wettelijk verplicht zijn.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij delen enkel persoonsgegevens op uw verzoek en met uw instemming en verder om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (Administratiekantoor en Belastingdienst)

RECHTEN BETROKKENEN: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vind Balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen naar Vind Balans, Hegge 29, 6365 EA Schinnen of per mail naar vindbalans@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als betrokkene heeft u ook het recht Vind Balans te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Vind Balans verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door dit via e-mail aan te vragen en telefonisch te bevestigen, waarna we hiertoe duidelijke afspraken zullen maken. Bij deze verzoeken zullen wij u om identificatie vragen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Vind Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vindbalans@gmail.com.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

KLACHTEN

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vind Balans, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.